REGULAMIN WARSZTATÓW | Splot Artystyczny

Spleć się z nami!

Witaj w społeczności ludzi kreatywnych.
Wspólnie odkryjemy, jak przyjemnie jest tworzyć coś własnymi rękami.
Dołącz do nas i ciesz się tym, co robisz.

REGULAMIN WARSZTATÓWRegulamin Warsztatów w Splocie Artystycznym

I. Definicje:
a) „Umowa” – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem oraz Zgłaszającym, której przedmiotem jest organizacja Warsztatów dla Uczestników;
b) „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami i stanowi integralną część Umowy;
c) „Organizator” – oznacza SPLOT ARTYSTYCZNY SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-654) przy ul. Śniadeckich 17, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7010437535 oraz numer w Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON 147393149;
d) „Warsztaty” – oznaczają świadczenia edukacyjne Organizatora szczegółowo określone na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl;
e) „Uczestnik” – oznacza osoba uprawniona na podstawie zawartej umowy do uczestnictwa w przynajmniej jednych Warsztatach;
f) „Zgłaszający” – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawiera umowę dotyczącą Warsztatów;
g) „Polityka Prywatności” – oznacza dokument opublikowany na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl zawierający m. in. zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników;
II. Postanowienia ogólne, Czas trwania Umowy
a) Umowa jest zawiera na czas określony – czas trwania poszczególnych Warsztatów, stanowiących przedmiot zobowiązania Organizatora.
b) Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z Warsztatami, pomiędzy Organizatorem, a Zgłaszającym i stanowi integralną częścią Umowy.
c) Zgłoszenie na Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, programu Warsztatów oraz opłaty za uczestnictwo w Warsztatach, a także Polityki Prywatności opublikowanych na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl.
III. Uczestnicy
a) Uczestnikami Warsztatów dla młodzieży i dorosłych mogą zostać osoby powyżej 14 roku życia.
b) Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Warsztatach, o ile zostaną zgłoszone do udziału w Warsztatach przez rodziców lub opiekunów prawnych. Niezbędna jest także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Warsztatach. W przypadku nieprzedstawienia pisemnej zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej najpóźniej w dniu pierwszych zajęć, osoba niepełnoletnia nie zostanie dopuszczona do udziału w Warsztatach.
IV. Cena
a) Udział w Warsztatach jest płatny.
b) Koszt uczestnictwa w poszczególnych Warsztatach jest każdorazowo podawany przy opisie danego Warsztatu znajdującym się na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl
c) Oferta dotycząca danego Warsztatu, w tym jego programu oraz wysokości opłaty za uczestnictwo, wiąże do dnia zakończenia jej publikacji na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl, z zastrzeżeniem postanowień pkt V d) Regulaminu.
d) Zgłaszający zobowiązany jest uiszczać opłaty za dany Warsztat najpóźniej w dniu, w którym odbyły się ostatnie zajęcia w ramach Warsztatów, objętych Umową zawartą pomiędzy Organizatorem oraz Zgłaszającym.
e) Zgłaszający może również dokonać płatności za dany Warsztat przelewem na rachunek bankowy Organizatora przed terminem jego rozpoczęcia, w związku z czym uprawniony jest wówczas do skorzystania z rabatów przewidzianych poniżej.
f) W przypadku dokonania wpłaty na nie mniej niż 21 dni przed dniem pierwszych zajęć prowadzonych w ramach danych Warsztatów, Zgłaszającemu przysługuje rabat w wysokości 6 % ceny danego Warsztatu. W przypadku dokonania wpłaty na nie mniej niż 10 dni przed dniem pierwszych zajęć prowadzonych w ramach danych Warsztatów, Zgłaszającemu przysługuje rabat w wysokości 4 % ceny danego Warsztatu.
g) W przypadku dokonania płatności za Warsztat przelewem Zgłaszający dokonuje wpłaty na numer rachunku bankowego, który zostanie przesłany w wiadomości e-mail po dokonaniu zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonanie przedpłaty gotówką w siedzibie Organizatora.
h) W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Zgłaszającego, imię i nazwisko Uczestnika (jeżeli jest to inna osoba niż Zgłaszający), nazwę Warsztatu oraz termin rozpoczęcia Warsztatu (np. Zgłaszająca: Anna Kowalska, Uczestnik: Maria Kowalska, Fotografia, 12.10.2013 r. lub Adam Nowak, Fotografia, 12.10.2013 r.).
i) W przypadku Warsztatów cyklicznych istnieje możliwość zmiany terminu udziału w Warsztatach, jednak nie później niż na 14 dni przed pierwotną datą Warsztatów.
j) Nie jest możliwy zwrot opłaty za udział w Warsztatach w okresie 7 dni poprzedzających ich rozpoczęcie. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich, Zgłaszający można wskazać inną osobę, która weźmie udział w Warsztatach zamiast osoby rezygnującej.
k) W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich w okresie 7 dni poprzedzających ich rozpoczęcie, i nie wskazania innej osoby, która weźmie udział w Warsztatach w zamiana za osobę rezygnującą, Zgłaszającemu przysługuje prawo do otrzymania Vouchera o wartości opłaty za dany Warsztat.
l) W przypadku rezygnacji z Warsztatu w trakcie jego trwania, Zgłaszającemu przysługuje prawo do zwrotu części opłaty w formie vouchera o wartości niezrealizowanej części Warsztatu.
m) Vouchery otrzymane zgodnie z postanowieniami pkt IV lit k) i l) niniejszego Regulaminu powinny być zrealizowane w terminie 3 miesięcy od daty ich wydania. W przypadku ich nie zrealizowania we wskazanym terminie, prawo do ich wykorzystania wygasa. Realizacja voucherów polega na możliwości skorzystania w okresie ich ważności z oferty Warsztatów dostępnej na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc na poszczególne Warsztaty.
n) W razie nieuruchomienia Warsztatów, następuje całkowity zwrot wniesionej opłaty.
V. Zgłoszenie na Warsztaty
a) Zgłoszenie na Warsztaty odbywa się telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl.
b) W przypadku dokonywania zgłoszenia na Warsztaty za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora wszystkie edytowalne pola powinny zostać wypełnione zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym. Podanie danych nieprawdziwych lub niezgodnych z aktualnym stanem rzeczy Organizator może uznać za naruszenie Regulaminu.
c) Istnieje możliwość zgłoszenia Uczestnika bez ustalenia konkretnego terminu rozpoczęcia Warsztatów. W takim przypadku Zgłaszającemu wydawany jest voucher/zaproszenie upoważniający do uczestnictwa przez Uczestnika w Warsztaty znajdujących się w ofercie Organizatora dostępnej na stronie internetowej www.splotartystyczny.pl przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia vouchera.
d) Ilość Uczestników biorących udział w konkretnych Warsztatach jest ograniczona.
O uczestnictwie w danych Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dokonania zgłoszenia na Warsztaty za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie Zgłaszającego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
e) W przypadku braku miejsc na wybrane Warsztaty, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową. Aby tego dokonać należy przesłać wiadomość e-mail, zawierającą dane personalne, rodzaj i termin Warsztatów, a także numer telefonu. W chwili zwolnienia miejsca na Warsztatach, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie lub poprzez e-mail o możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
f) W przypadku rejestracji mniejszej liczby uczestników niż 5 osób na dany Warsztat, Organizator uprawniony jest do jego odwołania. W takim przypadku Uczestnicy otrzymują zwrot uiszczonych opłat w pełnej wysokości.
VI. Odstąpienie od Umowy
a) Zgłaszający, który zawarł umowę telefonicznie bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia Umowy, chyba że w okresie czasu wyznaczonym przez ten termin brał już udział w Warsztatach.
b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
VII. Przeprowadzenie Warsztatów
a) Warsztaty każdorazowo odbywają się w jednej z pracowni na terenie kamienicy przy ul. Śniadeckich 17, chyba że zmiana miejsca czy zajęcia plenerowe zostaną uzgodnione z Uczestnikami. Uczestnicy, którzy nie wyrażą zgody na zamianę miejsca Warsztatów są uprawnieni do odstąpienia od umowy.
b) Nie mogą uczestniczyć w Warsztatach osoby, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu, oraz Uczestnicy, których zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu innych Uczestników, osób prowadzących Warsztatu lub będzie narażało wyposażenie Sali, w których odbywają się Warsztaty, na zniszczenia. W powyższych przypadkach, na polecenie prowadzącego, tacy Uczestnicy – po bezskutecznym wezwaniu do zmiany zachowania – zobowiązane są do opuszczenia sali, w której odbywają się Warsztaty.
c) Organizator zapewnia plan Warsztatów dopasowany do ich tematyki i charakteru.
d) Organizator zapewnia materiały edukacyjne zgodnie z tematem Warsztatów, przygotowaną salę oraz merytoryczną opiekę prowadzących Warsztaty.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.
f) Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się do poleceń prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania Regulaminu i zaleceń instruktora.
g) Uczestnicy Warsztatów ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań (niewykonania poleceń instruktorów), w trakcie trwania Warsztatów. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.
h) Dla bezpieczeństwa Uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Warsztatów, ich danych personalnych oraz numerów telefonu.
i) Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą opiekuna lub za każdorazowym kontaktem telefonicznym.
j) Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia niepełnoletniego Uczestnika, w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach.
k) Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu Warsztatów w trakcie trwania Warsztatów, chyba, że zajęcia prowadzone są w plenerze pod opieką prowadzącego, w takim wypadku Uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i obowiązany jest po zakończeniu zajęć udać się z prowadzącym do siedziby Organizatora albo umówionego, przez opiekuna z prowadzącym, miejsca.
l) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik Warsztatów ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr rachunku bankowego lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych Warsztatów, o ile na wybranych Warsztatach będą jeszcze wolne miejsca.
m) Pytania dotyczące udziału w Warsztatach, współpracy i innych zagadnień należy kierować na adres: biuro@splotartystyczny.pl
VIII. Reklamacje
a) Zgłaszający może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.
b) Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub drogę elektroniczną na e-mail: biuro@splotartystyczny.pl
c) Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Zgłaszającego, nazwę Warsztatów, których reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
d) Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Zgłaszającego.
e) W przypadku złożenia reklamacji Organizator jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na e-mail Zgłaszającego oraz rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną na e-mail Zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.
f) Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty Warsztaty.
IX. Przetwarzanie danych osobowych
a) Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
b) Zgłaszający niebędący Uczestnikiem oświadcza, iż jest uprawniony do podania danych osobowych Uczestnika, które będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania Umowy.
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji Umowy.
d) Administratorem danych osobowych jest SPLOT ARTYSTYCZNY SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-654) przy ul. Śniadeckich 17.
e) Zgłaszającemu oraz Uczestnikowi niebędącemu Zgłaszającym przysługuje prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
X. Zmiana postanowień Regulaminu
a) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na stronie internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl, w sali Warsztatów i powiadomieniu Zgłaszających, którzy zawarli Umowy na Warsztaty, które jeszcze nie zostały przeprowadzone.
b) Zgłaszający, którzy zawarli Umowy na Warsztaty, które jeszcze nie zostały przeprowadzone, uprawnieni są do odstąpienia od Umowy w przypadku braku akceptacji postanowień nowego Regulaminu, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
XI. Postanowienia końcowe
a) W celu należytego korzystania ze strony internetowej Organizatora www.splotartystyczny.pl, w tym w celu dokonania rejestracji na Warsztaty, zaleca się stosowanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Wymagania minimalne to: Chrome wersja 34 lub wyższa, Firefox wersja 28 lub wyższa, Opera wersja 12 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Organizator rekomenduje Zgłaszającym zabezpieczenia urządzenia końcowego Zgłaszającego, które należy stosować jednocześnie:
i) zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego;
ii) zainstalowanie zapory ogniowej (firewall);
iii) bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe.
b) Organizator nie gwarantuje integralności przesyłanej korespondencje elektronicznej w przypadku niedozwolonego działania osób trzecich lub niestosowania przez Zgłaszających stosownych zabezpieczeń informatycznych.
c) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 ( wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;)

Załącznik Nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adresat:
Splot Artystyczny Sp. z o.o., 00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17, e-mail: biuro@splotartystyczny.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczenie następującej usługi(*):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia Umowy: ………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………… ……………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data
(*) Niepotrzebne skreślić.